BATI ERMENİLERİ 4. KONGRESİ

Views expressed are those of respective authors and not necessarily of the CNArmeniens.org
Les opinions exprimées sont celles des auteurs respectifs et pas nécessairement de CNArmeniens.org

PrintPrintEmailEmail

TÜRK HÜKÜMETİNE VE HALKINA YÖNELİK SONUÇ BİLDİRGESİ

Osmanlı İmparatorluğu vatandaşlarının mirasçıları olan bizler, Ermeni diasporasını ve Batı Ermenileri'ni temsil eden derneklerin mensupları ve siyasi partilerin katılımıyla Batı Ermenileri'nin 28-29 Mart tarihleri arasında Paris’te düzenlediği 4. kongreye katıldık.

Batı Ermenileri’nin düzenlediği bu kongrenin gündeminde büyük bir siyasî felaketin sonucunda topraklarından ve vatanlarından mahrum edilen Batı Ermenileri’nin tarihî, siyasî ve hukukî meseleleri konuşuldu. Bu ilanı, kongrede kabul edilmiş kararları esas alarak yayınlıyoruz: 1908 yılında İttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesiyle bir çok etnik kökeni ve dili içinde barındıran imparatorluk yapısı değiştirilerek tek millet ve tek din politikası kabul edildi. Bu politikayı gerçekleştirmek adına faaliyetlere başlandı. Bu faaliyetler arasında zorla tehcir ve katliam, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni vatandaşlarınının zorla müslümanlaştırması, asimile edilmesi, kültürel miraslarının yok edilmesi ve izlerinin ortadan kaldırılması siyaseti yer alıyordu. Aynı siyaset Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kemalist rejim döneminde de sürdürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1950'li yıllardaki hükümetleri de bu yok etme siyasetinin önünü kesmek ve Ermeni vatandaşların mülklerini, hak ve varlıklarını iade etmek konularında hiçbir siyasî irade göstermedi.

Bu bildirge ile bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yasal taleplerimiz ve haklı isteklerimizle hesaplaşmaya ve aşağıdaki adımları atmaya davet ediyoruz:

  1. Batı Ermenileri'nin ulusal kongresi muhatap olarak kabul edilip temsilcileriyle diyaloğa geçilmeli ve taleplerimizi değerlendirecek ortak bir kurum oluşturulmalıdır.
  2. Türkiye Cumhuriyeti'nde, devam eden süreçlerde gerçekleştirilecek reformlar ile devletin güvenliğini, adaletini ve Türkiye’de yaşayan tüm milletlerin uyum içinde yaşamalarını sağlayacak uygun yapıyı tesis etmek üzere Türkiye’de ve Türkiye’nin dışında yaşayan -Osmanlı vatandaşı olan-Ermeni nesilerinin geleneklerine uygun bir şekilde, etnik kökenlerini gizlemeden yaşamaları sağlanmalıdır.
  3. Ayrı bir etnik unsur olarak köklerinin bulunduğu topraklara dönme talebi, haklı, doğal ve inkar edilemeyecek bir gerçek olarak kabul edilmelidir.
  4. Ermenistan Cumhuriyeti’yle olan sınır en kısa zamanda ve önkoşulsuz açılıp devletler ve halklar arası güveni sağlayacak adımlar atılmalı ve Batı Ermenistan kökenli olan ve Ermenistan’da yaşayan yüzbinlerce insanla dostluk ilişkileri kurulmalıdır.
  5. Batı Ermenileri'nin haklarının verilmesi için tüm arşivler veözellikle Devlet Arşivleri -1915 öncesi de dahil olmak üzere-açılmalıdır. Batı Ermenileri'nin maddî, manevî ve diğer kayıplarıyla ilgili bilgileri ancak bu şekilde tespit edilebilir.
  6. Ermeni cemaatine ait olan mülklerin hepsi (kiliseler, okullar, maddi ve maddi olmayan bütün varlığı) Ermeni cemaatine geri verilmelidir.
  7. Ermeni sürgünü başta olmak üzere ellerinden alınmış mülklerine ve mallarına el koymaya yönelik bütün yasa ve kararlar acilen iptal edilmelidir.
  8. Batı Ermenileri'ndeki şahsî ve toplumsal kayıpları gidermek için hukuksal anlamda gereken adımlar atmak.

Yukarıdaki adımların atılması, Ermenilerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan farklı etnik grupların anlayışlı olmalarını ve aynı zamanda bölgede adaletin, barışın tesisi ile ekonominin gelişmesini de sağlayabilir.

Batı Ermenileri'nin düzenlediği 4. kongre, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye halklarının aşırı milliyetçilikten demokratik değerlere, insanlığa ve kendileriyle yaşayan diğer etnik gruplara ve onların haklarına saygılı olmaya geçişlerindeki güçlükleri değerlendirerek bu bağlamda Batı Ermenileri’yle ilişkilerin dinamik bir şekilde geliştirilmesini ve Batı Ermenileri'ni temsil eden Batı Ermenileri Ulusal Kongresi ile diyaloğa geçilmesini önemsiyor.

Dedeleri Osmanlı İmparatorluğu vatandaşları olan Türkiye Ermenileri'nin tanınma, haklarının teslimi ve tazminat talepleri, doğal, adil ve hukuken de geçerlidir. Batı Ermenileri bu taleplerinde ısrarlıdır.

Batı Ermenileri, Ermeni meselesinin ortaya çıkışının tarihî temellerini ve üçüncü devletlerin bu meselenin çözümüne katkılarını da değerlendirip Osmanlı'nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve dedeleri Osmanlı vatandaşı olan Ermeni nesilleri arasında kurulacak direkt diyaloğa öncelik veriyor.

Eminiz ki aramızdaki buzları sadece aracısız, samimi ve direkt bir diyalog eritecek ve mevcut sorunların giderilmesi için imkanlar yaratıp kapılar açacaktır.

Share this content.